۲۰۱۹ سال بی سابقه گردشگری برای گرجستان

۲۰۱۹ سال بی سابقه ای در صنعت گردشگری از نظر مسافران بین المللی داشته است. اداره ملی گردشگری گرجستان می گوید: تعداد بازدیدهای مسافران بین المللی از گرجستان به اوج تاریخی خود رسیده. در سال ۲۰۱۹ تعداد ۹٫۳۵۷٫۹۶۴ نفر توریست وارد گرجستان شده که در مقایسه با سال گذشته ۷٫۸ درصد افزایش داشته است. رئیس […]