نوشته‌ها

تحصیل در دانشگاه قفقاز

دانشگاه قفقاز، دانشگاهی خصوصی در شهر تفلیس می باشد که در سال 2004 بر پایۀ دانشکدۀ بازرگانی تأسیس شده است. این دانشگاه در منطقه ای به مساحت 17000 متر مربع قرار دار که 11000 متر مربع آن فضای مفید ساختمان دانشگاه می باشد. دانشگاه قفقاز مورد تایید وزارت آموزش و علوم کشور گرجستان می باشد […]